ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์.....โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

      » ผู้บริหาร

      » กรรมการสถานศึกษา

      » โครงสร้างบริหาร

      » รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6

      » ผลงานคุณครู

      » ผลงานนักเรียน

      » เอกสารดาวน์โหลด

      » วารสาร อ.ร.ว.News


    

    

    

    

        

ผลงานคุณครู
ครูพิลญา สังฆานาคินทร์
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน การคิดวเิคราะห
ครูพิลญา สังฆานาคินทร์
  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการทำโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววนิดา ยั่งยืน
   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ตะลุยเมืองลุงที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวกชมล จันทร์ดอน
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและพัฒนาการฟัง ดู พูด และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยวิธี วิทยาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น (Steps for Student Development)
นางสาวกชมล จันทร์ดอน
   
ายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ตามเทคนิคการเรียนรู้ KWLH ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักชัยของประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางแพรวพรรณ คงเขียด
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวขจร แสงทอง
   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy Reading สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวทัศนีย์ คงแก้ว
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้การแยกตัวประกอบของพหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค23201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
   การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาคาสตร์ขั้นบูรณาการ ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาเรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางยุพดี ภักดีวานิช
   รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางเปียทิพย์ ด้วงนิล
   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายทรงยุทธ แก้วนาง
  การส่งเสริมบทบาทของสภานักเรียนในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น
  รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นายพิเชฎฐ์ พ่านเผือก
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา (ตะกร้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ  วัฒนานุรักษ์
  
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
นางเหมวรรณ  ดำแก้ว
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นายธีรศักดิ์ สงเดช  
         รายงานผลการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน
นางสาวสุพรรณญา อักษรกุล 
         รายงานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม  
        ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายน่ารู้ รายวิชา หน้าที่ผลเมือง รหัสวิชา ส 22103 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
นางสาววนิดา ยั่งยืน
        รายงานผลการจัดการเรียรู้แบบร่วมด้วยช่วยงานกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามิหรา