ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรการศึกษา
นางทรงพล พงศาปาน
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาวรุจาภา ยอดราช
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางสาวจิราภรณ์ นิมคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกรรณิกา เพชรกาศ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวมิ่งพร วังจำนงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ดำแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
นางสาวอัญชลี เพชรพูล
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวศศิธร ดำหรัด
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวณัฐชา พุ่มพัว
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสาวอรวรา ทองงาม
นายสุพล ช่วยรอด
พนักงานขับรถ
นายวิชาญ หนูดำ
พนักงานขับรถ
นายสุเทพ ชุมคง
พนักงานขับรถ
นางจัด อักษรผอม
นักการภารโรง
นางสาวปิยะพร พราหมเล็ก
นักการภารโรง
นายชูภักดิ์ พุ่มคง
นักการภารโรง
นายอำพร นานเปียน
นักการภารโรง
นายธราพรษ์ จันทร์แทน
นักการภารโรง
นายศุทธวิทย์ รัตนชุม
นักการภารโรง
นายอรรถกร สยามพันธ์
นักการภารโรง
นายกิตติกร สิบกะนก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายภมร ขวัญทอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com