ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพิลญา สังฆานาคินทร์
ศศ.บ.(สังคมศึกษา)

นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นายอำนาจ ผุดพัฒน์
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวจันทรา อินทรวงศ์
กศ.บ.(ธุรกิจการศึกษา)
นายกัมปนาท เลื่อนแป้น
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
นายชัชลิต พรหมรัตน์
ศษ.ม.(การสอนสังคม)
นางสมพร ยุทธการ
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นางสาวสิรินภัส สุวรรณวงศ์
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวสุกัญญา ด้วงเอียด
ค.บ.(ประวัติศาสตร์)
นายสุภณัฐ เนียมรัตน์
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาวฉัตรชนก ศรทอง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
นายเอกชัย กองเอียด
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
นางสาวมยุรี แสงน่วม
ค.บ.(สังคมศึกษา)
นายอนุชา พิศภักดี
ค.บ.(สังคมศึกษา)
นายพรสยาม เหมสนิท
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
 
นายธีรพงค์ ชูแก้ว
ค.บ.(สังคมศึกษา)
นางภัสราภรณ์ สุวรรณรัตนโชติ
   
นางสาวปฐมาวดี จันทรมโณ  


 

       

      

      
      
      

      

      

      

      


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com