ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุทัยวรรณ สงแช้ม
วท.บ.(ชีววิทยา)

นายสมพงศ์ นิลโมจน์
วท.บ.(ชีววิทยา)
นายสมมาตร ณ พิจิตร
กศ.บ.(ชีววิทยา)
นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุรักษ์
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นางยุพดี ภักดีวานิช
วท.ม.(เคมีประยุกต์)
นางฐิติยา ผ่องสุวรรณ์
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นางสาวยุพิน นิลพันธ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางสาวจารุวรรณ เพชรย้อย
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

นางโสภา ปราบปรี

นายเกียรติชัย ด้วงเอียด
นางสาวสุชิตา ปานทุ่ม
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)
นางสาวหยาดนภา เทพทอง
กศ.บ.(การสอนชีววิทยา)
 
นางสาวหนึ่งนภา ทองนิลภักดี
นางสาวภัทรวดี จิตเวช
   
นายภูมิฉาน ตรงสกุล  
นางภิรัญญา หนูทอง
ศษ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นางสาวสุพรรณญา อักษรกุล
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
นายธันวพล พิณเขียว
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

นางสาวอังคนา จันทะโร ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

นายพิวิทธยา เพชรมณี
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
 
นายรัชติพงศ์ คงแดง
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com