ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางเปียทิพย์ ด้วงนิล
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
นายชัยเฉลิม วัฒนอัมพร
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางสาววาสนา บุญจันทร์
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
นางศรีนวล เหลืออ้น
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสุพรรษา ขวัญกลับ
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
นางสาวทัศนีย์ คงแก้ว
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)

นางสาวสุชานาฎ หนูฤทธิ์
ค.ม.(คณิตศาสตร์)

นายสราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
นางสุปรียา ตันต้าว
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
นางแพรวพรรณ คงเขียด
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสาวสุกัญญา แก้วสม
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสาวสุกัญญา สว่างรัตน์
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางสาวถาวรินทร์ แก้วสุข
กษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)
นางวนิตา สาและ
กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

นายกิตติรักษ์ ทองบัว
วท.บ.(สถิติ)

 
นางสาวฉัตรนภา สุวรรณรักษ์
 


 

       

      

      
      
      

      

      

      

      


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com