ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิเชฎฐ์ พ่านเผือก
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

นายวงศกร ดำแก้ว
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายสิทธิพร ปราบปรี
วท.บ.(พลศึกษา)
นางสาววันทนา เทศทองมี
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายผดุงเกียรติ โยมเอียด
ศศ.บ.(พลศึกษา)
นายทวีศักดิ์ สังข์สวัสดิ์
ศศ.บ.(พลศึกษา)
นายวิริยะ เพิ่มพูล
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 
นายวสัน ณะฉ่ำ
ศษ.บ.(พลศึกษา)
นายพิทพงศ์ ยงหนู
   
นายเรวัตร หนูราม นายอภิชิต อินทรกุล

 Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com