ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิตญา เพ็งช่วย
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา)

นางรัชนีบูรณ์ แก้วทิพย
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นายวินัย ทองหนูนุ้ย
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
นางสุภาภรณ์ ดำแก้ว
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
นายศุภชัย หนูคล้าย
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
นางอมรรัตน์ ทองนุ่น
ศ.บ.(จิตรกรรม)
นายเอกรัตน์ รอดสี
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
 
นายโกสิต ไกรศิริ
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
นายศักดิ์สิทธิ อนุวัฒนวงศ์
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
   
นายสุภัทรชัย คงวุ่น
ศป.บ.(ดนตรีสากล)
 

 

Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com