ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1. นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณภักดี      ประธานกรรมการ
   2. พระครูศรีกันตศีลาลังการ        กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
   3. พระมหาจเร ปัญญธโร            กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
   4. นายภวัต อินทนุ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   5. นายวิจิตร ดำประสิทธิ์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   6. นายบุญเจือ สงเนียม               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   7. นายสุรศักดิ์  วัตรุจีกฤต            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   8. นายอนันต์ นิลเขต                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   9. นางศิวาพร มนูญดาหวี            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   10. นายไสว จิตตวงค์                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
   11. นายเกษมศักดิ์ เส้งสุ้น            กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
   12. นายภิญโญ นวลละออง          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
   13. นายอนุกูล เพิ่มเดช                กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
   14. นายกัมปนาท เลื่อนแป้น         กรรมการผู้แทนครู
   15. นายสมหมาย  เชื่อมใจ           กรรมการและเลขานุการ

 Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com