ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนเลือกชุมนุม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อชุมนุม ครูผู้ดูแลชุมนุม จำนวนนักเรียน ระดับชั้น
1 ภาษาไทยในบทเพลง นางสาวศิลป์ศุภางค์  คงทองสังข์ 20 ม.1-3
2 การทดลองวิทยาศาสตร์ นางยุพดี ภักดีวานิชม, นางสาวหยาดนภา เทพทอง 40 ม.1-6
3 เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง นายสมมาตร ณ พิจิตร  20 ม.2
4 Rubik's cube นางสาวเจนจิรา ยมขรร, นางสาวหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ 40 ม.1-3
5 ชวนคิดวิทยาศาสตร์ นางอุทัยวรรณ สงแช้ม 20 ม.1-3
6 โตไปไม่โกง นางสาวสุกัญญา ด้วงเอียด, นายเอกชัย กองเอียด 40 ม.1-6
7 Young Tour Guide นางสาวบุษรา จันทพัฒน์, นางสาวขจร แสงทอง 40 ม.3-4
8 ผ้าสวยด้วยมือ นางสาวนุชนาฏ บัวเนียม, นางสาวฉัตรชนก ศรทอง 40 ม.1-6
9 คณิตศาสตร์กับเทียนเจล นางสุปรียา ตันต้าว, นางวนิตา สาและ 40 ม.1-6
10 เลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ นายพรสยาม เหมสนิท 20 ม.1
11 วัยใสใส่ใจการออม นางชไมพร จงไกรจักร 20 ม.1-6
12 Karaoke for happiness นางสาววิสาริณี วิชัยกุล 20 ม.1-6
13 Bio club นางสาวสุชิตา ปานทุ่ม 20 ม.1-6
14 คฑากร นายเอกรัตน์ รอดศรี, นายศักดิ์สิทธิ์ อนุวัฒนวงศ์ 40 ม.1-6
15 การ์ดดีไซน์สไตล์วัยมันส์ นางสาวกชมล จันทร์ดอน 20 ม.1-6
16 สนุกกับภาษาจีน นางสาวฑิฐิยา อินทร์นิพัฒน์, ครูภาษาจีน 40 ม.1-6
17 คณิตศาสตร์ 1 นางแพรวพรรณ คงเขียด, นางสาวศุภัสรา  ชิดชู 40 ม.1-6
18 สื่อทำมือ นางอารีย์ ทิวากาลกุล, นางสาวกนกวรรณ ศรีเกตุ 40 ม.1-6
19 สนุกท้าทดลอง นางสาวฐิติยา ดวงจิต, นางสาวพัชนี  ชมบุญ, นางสาวจารุวรรณ เพชรย้อย 60 ม.1-6
20 English afternoon นางธนวรรณ ทองบุญ 20 ม.1-6
21 เกมคณิต นางสาววาสนา บุญจันทร์, นางสุพรรษา ขวัญกลับ 40 ม.1-3
22 คนดี นางสาววนิดา ยั่งยืน, นางเสาวณีย์ เรืองประดับกุล 40 ม.1-6
23 จิตอาสา นางสาวสิรินภัส สุวรรณวงศ์ 20 ม.1
24 แม่ศรีเรือนหนาออเจ้า นางชวนพิศ วีระวงศ,นางสาววาทินี หนูพัฒน์ 40 ม.1-6
25 ภาษาพาเพลิน นางสาวกรภัทร์ ชูสุดรักษ์, นางดวงใจ แก้วกล 40 ม.1-6
26 ตุ๊กตาถักโครเชต์ นางเปียทิพย์ ด้วงนิล, นางสาวทัศนีย์ คงแก้ว 40 ม.1-6
27 ต้นกล้าคุณธรรม นางสาวจันทรา อินทรวงศ์ 20 ม.1-6
28 Amazng English นางสาวเสาวคนธ์ หมวดทิพย์ 20 ม.1-6
29 ภาษาพาเพลิน (ภาษาอังกฤษ) นางลภัชญา มิลำเอียง 20 ม.1-6
30 ผ้ามัดย้อม นางอมรรัตน์ ทองนุ่น 20 ม.1-6
31 บรรณารักษ์น้อย นางนุชรี นวลนิ่ม 20 ม.1-6
32 ร้อยลูกปัด นางสาวพรนภา เทพรักษ์ 20 ม.1-3
33 เรียนรู้สังคมโลก นายกัมปนาท เลื่อนแป้น, นายกะฑาวุตฐ์ สงแช้ม 40 ม.1-6
34 เย็บปักถักร้อย นางจินตนา แก้วสม 20 ม.1-3
35 คณิตคิดสนุก นางศรีนวล เหลืออ้น 20 ม.1-3
36 การท่องเที่ยว นายอำนาจ ผุดพัฒน์, นายอนุชา พิศภักดิ์ 40 ม.1-6
37 ฟุตซอล นายกิตติรักษ์ ทองบัว, ครูพลศึกษา 60 ม.1-6
38 ประดิษฐ์ประดอย นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์ 20 ม.1-6
39 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) นางสาวสรารักษ์ เมืองหมิ้น 20 ม.1-6
40 ผู้บริโภคโอเค นางรัชดา รัตนจามิตร 20 ม.1-6
41 มวยไทยนายขนมต้ม นายสุภณัฐ เนียมรัตน์, นายชัชลิต พรหมรัตน์ 40 ม.1-6
42 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางภิรัญญา หนูทอง, นางสุพรรณญา อักษรกุล 40 ม.1-6
43 ฟุตบอล นายสิทธิพร ปราบปรี, นายวงศกร ดำแก้ว 70 ม.1-6
44 DIY (Do it yourself) นางสุภาภรณ์ ดำแก้ว 20 ม.1-6
45 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางพิลญา สังฆานาคินทร์, นางสมพร  ยุทธการ 40 ม.1-6
46 คอมพิวเตอร์กับการทำงาน นางสาวอังคณา จันทะโร, นางปิยลักษณ์ ขุนทอง 40 ม.1-6
47 กรีฑา นายวิริยะ เพิ่มพูน, นางสาววันทนา เทศทองมี, นายผดุงเกียรติ โยมเอียด 60 ม.1-6
48 ภาษาอีสานพาเพลิน นายมานพ ศาลาแดง 20 ม.1-6
49 คณิตศาสตร์พาเพลิน นายสราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์ 20 ม.1-6
50 วงโยธวาทิต นายศุภชัย หนูคล้าย, นายสุภัทรชัย  คงวุ่น 40 ม.1-6
51 ตะกร้อ นายทวีศักดิ์ สังข์สวัสดิ์, นายพิเชฏฐ์ พ่านเผือก 40 ม.1-6
52 สนุกกับเกมสังคม นางมยุรี แสงน่วม 20 ม.1-3
53 เกมวิทยาศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุรักษ์ 20 ม.1-6
54 ดาราศาสตร์ นางเหมวรรณ ยกฉวี 20 ม.1-6
55 โสตทัศนศึกษา นายพิวิทธยา เพชรมณี, นายธันวพล พิณเขียว 40 ม.1-6
56 มโนราห์ นางรัชนีบูรณ์ แก้วทิพย์ 20 ม.1-6
57 คณิตศาสตร์ 2 นายชัยเฉลิม วัฒนอัมพร 20 ม.1-6
58 คอมพิวเตอร์ 4.0 นายรัชติพงศ์ คงแดง 20 ม.1-6
59 ดนตรีไทย ครูดนตรีไทย 20 ม.1-6
60 แบดมินตัน นายสุทธิวัฒน์  ลิ่มอรุณ 20 ม.1-6
61 Dance มันส์มันส์ นายวินัย  ทองหนูนุ้ย 20 ม.1-6
62 ช่างซ่อมเครื่องดนตรี นายโกสิต  ไกรศิริ 20 ม.1-6
63 การละเล่นเด็กไทย นางพรทิพย์ พงศาปาน, นางสุมล ไชยเดช 40 ม.1-6
64 Up Grade ภาษาไทย นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น 20 ม.1-6
65 English for Fun นางสาวภคินี ผลามิโช, นางสาวจิราพัชร โอด้วง 40 ม.1-6
66 ART I DO นางสาวนิตญา เพ็งช่วย 20 ม.1-6
67 ห้องสมุด นางสาวพัทธ์ธีรา เพื่อมพูล 20 ม.1-3
68 วิทยาศาสตร์พาเพลิน นางสาวยุพิน  นิลพันธ์ 20 ม.1-6
69 Kindness Club (ชุมนุมเมตตา) นางสาวูถาวรินทร์ แก้วสุข 20 ม.1


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.