ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ศูนย์รวมข้อมูล
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน"โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย" เข้าเรียนต่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2562
       - ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.