ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ศูนย์รวมข้อมูล
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (เรียกบัญชีสำรอง ครั้งที่ 2)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (เรียกบัญชีสำรอง ครั้งที่ 1)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (เรียกบัญชีสำรอง ครั้งที่ 1)
       - ประกาศ รายชื่อห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (บัญชีตัวจริงและบัญชีสำรอง)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ
       - กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (บัญชีตัวจริงและบัญชีสำรอง)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือก (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ประเภทโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี / นาฏศิลป์ / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์) เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ เลื่อนปฏิทินการสอบ การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง 3 พฤษภาคม 2564)
       - ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี / นาฏศิลป์ / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.1 ประเภทบัญชีตัวจริงและสำรอง ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.4 ประเภทบัญชีตัวจริงและสำรอง ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.1 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SME ม.4 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา (SEP)
       - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) ม.1 และ ม.4
       - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา (SEP)
       - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
       - ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)
       - ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและกร๊ฬา (SEP)
       - ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

                            

                            


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.

piwittaya.p@gmail.com