ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ศูนย์รวมข้อมูล
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ลำดับที่ 1-2)
       - ประกาศกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือก
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทเด็กดีศรีอุบลรัตนฯ ประเภทโรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือก
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ
       - กำหนดการมอบตัวนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ SME ม.1 และ ม.4
       - กำหนดการรายงานตัวประเภทนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
       - ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับใหม่)
       - ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
       - ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (บัญชีสำรอง)
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME)
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME)
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME)
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       - ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563
       - ประกาศรับนักเรียน "โครงการเด็กดีศรี อ.ร.ว." เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 

                         


                         


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.

piwittaya.p@gmail.com